Personvernerklæring

Personvernerklæringa forklarar kvifor vi samlar inn informasjon om deg, korleis vi bruker denne informasjonen og korleis vi tek omsyn til ditt personvern. Denne personvernerklæringa gjeld for handsaminga av personopplysningar som blir gjort av Autoshop Voss på autoshopvoss.no og tilknytta digitale kanalar.

Personopplysningar er alle typer av informasjon som kan relaterast til ein identifiserbar person, slik som namn, e-postadresse, telefonnummer osv.

Dersom du lurer på kva opplysninger vi har om deg, eller noko er uklart, ta gjerne kontakt med oss på nils@biltunet.no

 

Når og korleis vi samlar inn personopplysningar

Autoshop Voss samlar ikkje inn personopplysningar med mindre du sjølv oppgjer dette, f.eks. ved å kontakte oss via e-post, vekstadssog kontaktskjema eller vel å vere abonnent på våre nyheitsbrev. Og når du handlar i vår nettbutikk, gjer informasjon om di reise i bookingapplikasjonen. Dette er opplysninger du frivilleg gjer oss, og ikkje noko vi samlar inn uten at det er i di interesse. Opplysningane frå våre kontaktskjema blir lagra i vår e-post autoshop@biltunet.no og i inntil seks (6) månadar i WordPress-databasen.

 

Kva brukast personopplysningane til?

Vi treng opplysningane for å halde kontakt med deg og kartlegge dine behov for eit mogleg framtidig kundeforhald. Dette er nyttig for oss for å finne ut kva innhald som er spesielt interessant for deg.

Dine personopplysningar vert ikkje brukt til andre formål enn det som opprinneleg var intensjonen.

 

Kven som har tilgang på dataene

Autoshop Voss er ein avdeling under Biltunet Voss AS, med same organisasjonsnummer. Det er kun vi i Autoshop Voss, Biltunet og våre leverandørar når det er naudsynt, som har tilgang til personopplysningane. Vi skal bruke alle rimelege forsiktighetsreglar for å sikre at våre medarbeidarar og tredjepartar som har tilgong til opplysningar om deg, har adekvat informasjon for å sikre at dei behandlar desse opplysningane i samsvar med denne erklæringa og våre forpliktingar etter personvernlovgivninga. Vi sel aldri informasjonen vidare til tredjepartar.

 

Kvifor samlar vi inn data?

Vi bruker personopplysningar for å kunna sikra deg ei god brukaroppleving av nettsida vår. Dette gjeld både for handel og betaling, men også løysingar som rett skjermvisning på eininga du brukar. Vi ønsker å gi deg relevant marknadsføring basert på åtferda di hos oss. Opplysningane gjer det mogleg for oss å forstå marknadstrendar, og dessutan forbetra den digitale kommunikasjonen vår. Vi bruker personopplysningar for å sikra tenestene våre mot ulike former for misbruk og svindel.

 

Kor lenge lagrar vi data?

Dersom du har eit kundeforhold med oss, lagrar vi dine personopplysningar so lenge kundeforhaldet varar. I tilfelle kor vi kan ha en genuin samarbeidsinteresse ved ein seinare anleidning, beheld vi dine opplysninger også etter avslutta kundeforhald. 

Opplysningane frå våre kontaktskjema blir lagra i vår e-post autoshop@biltunet.no og i inntil seks (6) månadar i WordPress-databasen.

Vi beheld naudsynte opplysningar for reknskap av historiske grunnar.

 

 

Detaljar om tredjeparts leverandørar

Fylgjande tredjeparts leverandørar kan også innhente og lagre informasjon på autoshopvoss.no

Google Analytics 4 og Google ads

Me samlar inn statistikk om korleis tenestene våre blir brukte. Me brukar både Google Universal Analytics og Google Analytics 4 på nettsida vår. Dette blir brukt for å laga informasjonskapslar slik at me kan merka oss bruksmønsteret ditt. Dataen blir brukt til å forbetra nettstaden og for å få meir kunnskap om kva av tenestene våre du er interessert i. Behandlinga av opplysningane gjer det mogleg å laga ei betre brukaroppleving for deg. I samsvar med Google sine retningslinjer samlast opplysningar inn avidentifisert, og me kan ikkje spora opplysningane tilbake til den enkelte brukaren.
Du kan lesa meir om bruken av Cookies/Informasjonskapsler her. 

Opplysningar om bruksmønster på nettsida blir delt med Google Ads. Dette er for å senda deg tilpassa reklame i form av bilde- og tekstannonsar når du har besøkt nettsida vår. Opplysningane er delvis anonyme, og kan ikkje koplast til deg personleg, men kan brukast til å sjå bruksmønsteret ditt på nettsida vår. Dette gjer at me kan senda deg delvis personleg reklame i Google sitt tredjeparts-nettverk, både som søk- og interaktive annonsar.


Facebook Pixel

Me bruker Facebook pixel for å samla informasjon om besøket ditt på Autoshopvoss.no. Facebook kan bruka informasjon som alder, kjønn og operativsystem, for laga anonyme målgrupper. Me bruker opplysningane til å forbetra og vidareutvikla nettsida vår, visa relevant og tilpassa marknadsføring, og dessutan analysera effekten av digital marknadsføring. 

Informasjonen vil ikkje bli brukt av andre enn Autoshop Voss og Biltunet Voss.
Du kan reservera deg mot målretta Facebook-annonsar her.


Kontakt via e-post, telefon og sms

Som kunde kan det hende at dialogen med oss går føre seg på e-post, telefon og sms. Dette kan gjelde generelle ting rundt ditt kundeforhald. Eksempler på dette kan vere stadfesting av varer eller tenester du har eller skal tinge. Din kontaktinformasjon og tekstleg korrespondanse vert lagra i desse tilfella.


Din rett til innsyn, retting og sletting

Viss vi behandlar personopplysningar om deg, har du rett til innsyn i dine eigne opplysningar. Du kan be om å få ein kopi av opplysningane vi har registrert om deg. Det gjerast ved å ta kontakt med oss på nils@biltunet.no. Dersom personopplysningane er uriktige, ufullstendige eller du ikkje har adgang til å behandle dei, kan du også be oss rette opplysningane.

Bruk av cookies på Autoshopvoss.no

Informasjonskapslar er en viktig del av internett. Utan dei ville nettstader vere mykje mindre interaktive og nyttige. E-handel ville for eksempel være umogleg. Informasjonskapslar gjer nettstedar muligheten til å hugse og forbetre.

 

Informasjonskapslar (cookies)

Ein informasjonskapsel (også kjent som en cookie) er data som blir lagra på brukaren si datamaskin når brukaren åpnar ei nettside. Ein informasjonskapsel kan brukast til å sjå kor ofte ei nettside blir vitja, kartlegge kor brukaren navigerar eller lagrar innloggingsdata på nettstaden. For deg som brukar kan dette føre til ei betre oppleving og ei meir optimalisert nettside. Det kan vere veldig nyttig for nettside-eigarar å bruke informasjonskapslar slik at vi kan merke oss brukarmønster, og bruke dataen til å forbetre nettstaden. Vi bruker i hovudsak måle- og analyseverktyet Google Analytics.
Du kan lese meir om Google si personvernerklæring her.

Autoshop Voss deler også informasjon med Facebook. Ved hjelp av ein cookie kan vi identifisere grupper av brukarar som vitjer våre nettsider. Vi kan ikkje identifisere enkeltpersonar.
Dersom du er brukar på Facebook kan du endre dine personlige innstillingar her.

 

Formålet med bruken

Vi vil gi deg mest mogleg relevant informasjon når du er på vår nettside, og lagrar derfor dataen din når du vitjer nettstaden vår. Vi gjør dette slik at vi kan sjå kva som vekker brukaren si interesse.

 

Slik avviser eller slettar du dine cookies

For avvisning av cookies må du endre innstillingane i din nettlesar. Kor du finn desse innstillingane avhenger av kva nettlesar du nyttar. Vær varsam på at dersom du gjer dette, vil det vere nokre funksjonar og tenester du ikkje kan nytte fordi desse funksjonane og tenesterne forutset at heimesida kan hugse vala du foretek.

Cookies som du tidligare har akseptert, kan du seinere enkelt slette. Nyttar du ein PC med ein nyere nettlesar, kan du slette dine cookies ved å nytte snarvegstastane: «CTRL + SHIFT + Delete» i loggen av vitja nettstader.

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Man-Fre: 08.00-17.00
Laurdag: 10.00-14.00


Til biltunet.no